Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden beschrijven we wat jullie van ons mogen verwachten en uiteraard ook wat wij van jullie verwachten. De tekst is wat formeler dan de rest van de website.

Artikel 1 - Definities

 1. Klant; Jullie, onze gewaardeerde afnemers.
 2. Annica's Cakes: Dit zijn wij.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Annica's Cakes
Ibishoek 25 - 3201HD - Spijkenisse
 06 414 918 32
ma - vr: 09.00 - 17.00
 info@annicascakes.nl
KvK Rotterdam - 55246672

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing alle offertes, overeenkomsten en facturen van Annica's Cakes.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Annica's Cakes probeert altijd zo helder mogelijk te zijn over ons aanbod. Stel een vraag bij onduidelijkheden.
 2. Alle offertes en aanbiedingen van Annica's Cakes zijn vrijblijvend. Annica's Cakes hanteert de volgende geldigheid voor onze aanbiedingen en offertes:
  • Bruidsbestellingen; 14 dagen
  • Feestelijke taarten en kleingebak; 2 dagen

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De bestelling is definitief als Annica's Cakes de (aan)betaling heeft ontvangen.
 2. Annica's Cakes behoudt het recht om de bestelling te ontbinden indien de (aan)betaling niet op tijd wordt ontvangen. In deze situatie neemt Annica's Cakes eerst contact met de Klant op.
 3. Annica's Cakes bevestigt de ontvangst van (aan)betaling binnen 7 dagen per e-mail
 4. De Klant bevestigt dat alle details in de aanbieding, offerte of factuur correct zijn.
 5. Later wijzigen van details is mogelijk met de volgende voorwaarden:
  • Binnen 4 weken voor de trouw-/opleverdatum zijn wijzigingen niet meer mogelijk
  • Wijzigingen kunnen leiden tot extra kosten.
  • Als de wijzigingen leiden tot lagere kosten, dan verlaagt Annica's Cakes de totaalprijs met maximaal 10%
  • Annica's Cakes kan wijzigingen weigeren als deze de kwaliteit van het resultaat nadelig beïnvloeden.
 6. Wijzigingen worden alleen geaccepteerd via e-mail:  info@annicascakes.nl
 7. Annica's Cakes kan op het laatste moment beslissingen nemen over het ontwerp om de kwaliteit te garanderen. Annica's Cakes informeert de Klant hier over.
 8. Enkel bruidsbestellingen worden op uitgebreide factuur gezet. Voor overige bestellingen doet Annica's Cakes dit direct via e-mail
 9. Annica's Cakes accepteert enkel bestellingen via e-mail. Bellen of andere media gebruiken mag, maar formeel handelt Annica's Cakes alles af via e-mail.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. Bestelde producten kunnen niet geretourneerd worden. Het is maatwerk, speciaal voor de Klant gemaakt.
 2. Gepersonaliseerde taarttoppers en/of aanverwanten, bijvoorbeeld corsages kunnen na bestelling niet worden geannuleerd.
 3. Alle producten van Annica's Cakes zijn beperkt houdbaar.
 4. Het kan uiteraard gebeuren dat de Klant wil annuleren. Annica's Cakes gaat er altijd vanuit dat daar een goede reden voor is en zal daar niet moeilijk over doen.

  Annica's Cakes hanteert de volgende voorwaarden:
  • Annulering binnen de (eerste) betalingstermijn van een bestelling; Volledige terugstorting
  • Annulering na de (eerste) betalingstermijn tot 30 dagen voor de trouw-/opleverdatum; 60% van het totaalbedrag wordt teruggestort
  • Annulering vanaf 30 dagen tot 14 dagen voor de trouw-/opleverdatum: 25% van het totaalbedrag wordt teruggestort
  • Annulering vanaf 14 dagen tot en met de trouw-/opleverdatum: Geen terugstorting
 5. Annuleringen worden enkel via e-mail geaccepteerd:  info@annicascakes.nl
 6. Annica's Cakes betaalt binnen 14 dagen nadat Annica's Cakes de annulering heeft bevestigd terug.

Artikel 7 - De prijs

 1. Alle prijzen van Annica's Cakes zijn inclusief BTW.
 2. Facturen van Annica's Cakes zijn altijd uitgebreid gespecificeerd; Alle kosten worden duidelijk vermeld.

Artikel 8 - De borg

 1. Annica's Cakes rekent voor alle huurmaterialen een borg. Materialen moeten binnen 14 dagen na levering worden geretourneerd in originele en schone staat. Eventuele schade en schoonmaakkosten worden in mindering gebracht op de borg.
 2. De borg wordt niet terugbetaald als de huurmaterialen niet binnen 14 dagen zijn ontvangen.
 3. Annica's Cakes betaalt de borg binnen 14 dagen na ontvangst van de huurmaterialen.

Artikel 9 – Uitvoering en levering

 1. Annica's Cakes garandeert een product van hoge kwaliteit. Uitzonderlijke onvoorziene omstandigheden: zoals extreem weer, transportproblemen, ongelukken, arbeidsonenigheden, stakingen en andere oorzaken buiten onze invloed. Deze omstandigheden kunnen de kwaliteit van het geleverde product beïnvloeden. Annica's Cakes kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor dergelijke onvoorziene omstandigheden. Een vertraging van levering zal geen grond zijn voor een korting of terugbetaling.
 2. Levering wordt enkel aangeboden voor bruidsbestellingen. Onze andere feestelijke taarten en kleingebak worden niet geleverd.
 3. Indien een levering afgesproken is, is het de verantwoordelijkheid van Annica's Cakes om een bestelling in perfecte staat op locatie te leveren.
 4. Annica's Cakes verwacht dat de Klant ervoor zorgt dat er iemand op locatie aanwezig is ten behoeve van overdracht.
 5. Eigendom van het product gaat over van Annica's Cakes naar de Klant zodra overdracht plaats heeft gevonden.
 6. Annica's Cakes is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat na de levering op locatie.
 7. Annica's Cakes levert geen servies en bestek aan ten behoeve van het consumeren van de bestelling.
 8. Bestellingen kunnen ook door de Klant opgehaald worden. De verantwoordelijkheid voor veilig vervoer ligt dan bij de Klant.
 9. De Klant is verantwoordelijk om alle niet eetbare decoratie, inclusief suikerbloemen, van de taart te verwijderen voordat deze wordt gesneden en gegeten. Suikerbloemen zijn gemaakt van eetbare ingrediënten, maar zijn niet bestemd voor consumptie. Tevens bevatten de bloemen ijzerdraad om technische redenen.

Artikel 10 - Betaling

 1. Enkel bruidsbestellingen kunnen in maximaal 2 termijnen betaald worden.
 2. Een bestelling is definitief na ontvangst van de (aan)betaling.
 3. Bij niet tijdige betaling van een (aan)betaling behoudt Annica's Cakes het recht de bestelling als geannuleerd te beschouwen. Zie Artikel 6 - Herroepingsrecht - Lid 3 voor onze voorwaarden.
 4. Controleer altijd de betaalgegevens en de details van de aanbieding, offerte en factuur. Een foutje? Laat het ons weten.

Artikel 11 - Gegevensbeheer

 1. Als de Klant bij Annica's Cakes bestelt worden de gegevens opgenomen in het klantenbestand van Annica's Cakes. Annica's Cakes conformeert aan Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en zal de gegevens nooit met derden delen.

Artikel 12 – Overmacht

 1. In geval van ziekte of overmacht doet Annica's Cakes er alles aan om een geschikte oplossing te zoeken.
 2. Annica's Cakes is niet aansprakelijk, indien en voor zover verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 3. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging of wanpresentatie door de toeleveranciers van Annica's Cakes, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Annica's Cakes alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 4. Annica's Cakes behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Annica's Cakes gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

 1. Producten van Annica's Cakes kunnen melk, granen, noten, cacao, of andere allergenen bevatten of hiermee in aanraking zijn geweest. Hoewel alle voorzorgsmaatregelen zullen worden getroffen in het geval van bekende allergieën, blijft het de verantwoordelijkheid van de Klant om de gasten te informeren. Annica's Cakes is niet verantwoordelijk voor mogelijke allergische reacties.
 2. Annica's Cakes is niet verantwoordelijk voor schade aan het geleverde product veroorzaakt door een gast, cateraar, of personen anders dan het Annica's Cakes personeel. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat er een veilige plaats is om de taart te plaatsen.
 3. Annica's Cakes adviseert de Klant over de beste zorg voor het product, afhankelijk van het weer. Indien de Klant of een derde, die het product voor de Klant verzorgt, ervoor kiest om dit advies niet aan te nemen, kan Annica's Cakes hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
 4. Een geleverde taart en/of geleverd gebak is beperkt houdbaar. Annica's Cakes aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien een geleverde taart en/of geleverd gebak wordt geconsumeerd na de gangbare houdbaarheidsperiode.
 5. Indien Annica's Cakes aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Annica's Cakes beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 14 - Garantie

 1. Annica's Cakes streeft altijd naar de beste kwaliteit. Mocht er toch iets aan de hand zijn, neem dan contact met ons op voor een geschikte oplossing.
 2. Klachten worden afgehandeld conform de klachtenregeling (zie artikel 15 - Klachtenregeling) van Annica's Cakes.

Artikel 15 - Klachtenregeling

 1. Annica's Cakes doet er alles aan om te voorkomen dat de Klant een klacht heeft.
 2. Als de Klant een klacht heeft, doet Annica's Cakes er alles aan om de klacht te verhelpen.
 3. Als de Klant een klacht heeft, laat het Annica's Cakes dan direct weten. Als het nog mogelijk is, gaat Annica's Cakes de Klant meteen helpen.
 4. De klacht moet bij Annica's Cakes bekend worden gemaakt binnen 2 dagen na levering. De Klant meldt de klacht via email  info@annicascakes.nl
 5. Binnen 14 dagen krijgt de Klant een antwoord. Annica's Cakes helpt direct, of de Klant verneemt hoeveel tijd Annica's Cakes nodig heeft om het probleem op te lossen.
 6. Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na de levering aan Annica's Cakes gemeld te worden, waarna Annica's Cakes in staat wordt gesteld het gebrek te verhelpen. Indien de Klant het product accepteert terwijl het pakket of product beschadigd is of een gebrek vertoont, of indien de Klant de beschadiging of het gebrek niet tijdig bij Annica's Cakes meldt, dan is Annica's Cakes niet aansprakelijk voor de beschadiging of het gebrek.

Artikel 16 - Geschillen

 1. Komen de Klant en Annica's Cakes er echt niet uit? Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Maar daar maakt Annica's Cakes oprecht liever geen gebruik van.

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Annica's Cakes behoudt het recht om foto's van het product te gebruiken voor promotionele doeleinden zonder vergoeding.
 2. Foto's van de Klant worden enkel met toestemming van de Klant en/of de rechthebbenden gebruikt in promotionele doeleinden.
 3. Taartstukken voor bruidstaarten worden standaard gerekend als ongeveer 2,5cm x 5,0cm x 10cm (b/l/h).

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Misschien een tikkeltje droog, maar wel duidelijk zo hopen we. Vragen? Laat het ons weten.